profilbild

Quantum Computing in Estonia

Quantum Computing in General
Kvantarvutusest üldiselt


icon-zitat

"When I hear about Schrodinger's cat, I reach for my gun."
—Stephen Hawking

Why Quantum Computing?

Miks kvantarvutus?

  • A qubit can be in the two states 0, 1 at the same time.
  • Several qubits can be in exponentially many states at the same time, so a quantum computer can explore exponentially many possibilities simultaneously.
  • Quantum computers can run programs exponentially faster than classical computers.
  • Quantum computers can solve hard optimization problems (e.g., Traveling Salesman Problem) exponentially faster than classical computers.

  • Kvantbitt võib olla kahes olekus 0, 1 korraga.
  • Mitu kvantbitti võivad korraga olla paljudes olekutes, seega suudab kvantarvuti üheaegselt avastada mitmeid võimalusi.
  • Kvantarvutid suudavad tavaarvutitega võrreldes jooksutada programme astmeliselt kiiremini.
  • Kvantarvutid suudavad lahendada keerulisi optimeerimise probleeme (nt rändkaupmehe ülesanne) oluliselt kiiremini tavaarvutitest.

Obviously, all of these are bullshit.

Ilmselgelt on kõik need bullshit jama.

Why research quantum computing? Because it has the potential to substantially speed up computations, revolutionizing what computers can and cannot do (in practice).

Why learn quantum computing? Because quantum algorithms require thinking which is completely different from everything our classical-physics based experience prepares us for.

Miks kvantarvutuse-alane teadustöö? Sellepärast, et sellel on potentsiaali sisuliselt kiirendada arvutusi, mis toob murrangulise pöörde sellesse, mida arvutid suudavad teha ja mida mitte (praktikas).

Miks õppida kvantarvutust? Sellepärast, et kvantalgoritmid nõuavad täiesti teistsugust mõtlemist, milleks klassikaline füüsikal põhinev kogemus meid ette valmistab.

Quantum Computing Research in Estonia
Kvantarvutuse-alane teadustöö Eestis


University of Tartu: Institute of Physics
Group of Yury Orlovskiy   (senior researcher, laser spectroscopy)
Basic research whether rare-earth ion doped crystals can be used as qubits in a gate-based quantum computer.
Veiko Palge   (researcher, theoretical physics)
Quantum information processing.
University of Tartu: Theoretical Computer Science
Group of Dirk Oliver Theis   (Assoc. Prof., theoretical informatics)
Theory of quantum algorithms; mathematics of (quantum) computation.
Ketita Labs oü
Stealth-mode university spin-off.
Hybrid quantum-classical algorithms for near-term quantum computing.

Quantum Computing Software Development in Estonia
Kvanttarkvara arendamine Eestis


Quantastica OÜ
Quantum software development tools
(GUI, transpilation between quantum programming languages, cloud connection)
Ketita Labs oü
Stealth-mode university spin-off.
Hybrid quantum-classical algorithms for near-term quantum computing.

Learning Quantum Computing in Estonia
Kvantarvutuse õppimine Eestis


University of Tartu, Institute of Physics
Peeter Saari has been teaching a course (3 CP) on quantum computing since 1998.
Veiko Palge offers bachelor's and master's topics in quantum computing.
University of Tartu: Master's program in computer science
Quantum Computing "track" within Theoretical Informatics specialization.
Lecture courses (foundations, Quantum Computing I+II, Quantum Cryptography; 4x6 CP), plus seminars, practical projects, and research projects.
Master's thesis projects are possible on the theory of quantum algorithms (pen-&-paper research) and mathematics of (quantum) computation. (Advisable only for students with bachelor degree either in Mathematics with very good Linear Algebra, or in Physics with good quantum mechanics.)
Quantum Days
Courses in practical, near-term quantum computing organized by Ketita Labs. Topics include basics such as qubits, quantum states, and quantum operations, but also near-term relevant issues such as quantum error. Lab sessions teach how to program current quantum devices in Python with embedded domain specific language for the quantum part.
The 1st Quantum Days (May 2019) were hosted by the Physics Institute of Tartu University. The 2nd Quantum Days are scheduled for November 2019.

Management Consulting on Quantum Computing in Estonia
Kvantinfotöötlus Eestis


There are about a dozen working proposals for quantum technologies which can be exploited for computation; the "quantum computer" is just ~6 of them. The different technologies will have impact on different industries — materials, pharma, chemicals, logistics, AI — and in different ways, making it difficult for everybody (including experts) to make even half-way sensible predictions when which industry will experience what kind of impact.
The ubiquitous over-hyping, generated by the need to attract private and public investment, doesn't make it easier either.

Kvanttehnoloogias on umbes tosin tööpakkumist, mida saab arvutusteks ära kasutada; “kvantarvuti” on umbes kuus neist. Nendel erinevatel tehnoloogiatel on mõju erinevatele tööstustele: materjalid, farmaatsia, kemikaalid, logistika, tehisintellekt – ning erinevatel viisidel, muutes isegi osaliselt mõistlike ennustuste, millal mingisugune tööstusharu kogeb millist mõju, tegemise kõigile (isegi asjatundjatele) raskeks.
Seda ei tee ka lihtsamaks levinud liialdamine, mis on põhjustatud vajadusest meelitada ligi era ja avalikke investeeringuid.

Who is offering serious consulting?

As far as I can tell, only Ketita Labs offers management consulting on quantum information processing in Estonia.

Kes pakub tõsiseltvõetavat konsultatsiooni / nõustamist?

Nii palju, kui ma oskan öelda, pakub kvantinfotöötlust Eestis ainsana Ketita Labs.

Events | Sündmused


I'm not aware of any quantum computing events in the near future in Estonia.

Ma ei ole teadlik ühestki lähitulevikus Eestis toimuvast kvantarvutusega seotud üritusest.


Contact me if you know of other quantum computing events in the near future in Estonia!

Võta minuga ühendust, kui Sa tead lähitulevikus Eestis toimuvatest kvantarvutusega seotud üritustest!